Mạnh Lập Quốc (1936-2008) là một kỳ thủ của vùng Hoa bắc, Ông cùng Vương Gia Lương được giới cờ tôn xưng ngoại hiệu “Bắc Phương Song Hổ”. Vương Gia Lương thì nổi danh với kỳ phong trấn áp, tấn công như vũ bão, từng viết ra ba bộ sách lớn là: Tượng Kỳ Trung Phong, Tượng Kỳ Hậu Vệ và Tượng Kỳ Tiền phong, đã để lại cho đời sau tài liệu có giá trị tham khảo rất lớn.